నువ్వు వస్తే బాగుంటుంది

నువ్వు వస్తే బాగుంటుంది
వచ్చే సమయం తెలిస్తే
ఇంకా బాగుంటుంది

నీకోసం
ఎదురు చూడటం లేదని
అబద్ధం చెప్పడం బాగుంటుంది
అబద్ధాన్ని నిజమని ఒట్టేసి చెప్పడం
ఇంకా బాగుంటుంది...

నువ్వు రాని ప్రతిసారి
రాలేదేమని ప్రశ్నించకుండా
మనసు ఖాళీతనాన్ని
దాచడం బాగుంటుంది..

నా నీడలో
నిన్ను దాచేసానని తెలియక
అసహనం ప్రకటిస్తావు చూడు
అది మరింత బాగుంటుంది..

ఓయ్... రాజకుమారా
ఎంత దూరాన ఉంటేనేం
కనపడిన దారులు వెతికి
నిన్ను కట్టివేయడం వచ్చు కదా
బావుంటుంది ... ఇంకా బాగుంటుంది


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!