ఎర్రటి జ్ఞాపకాలు

కిటికీ తెరిచి ఉంచా
మల్లెల పరిమళాల కోసం
పరిమళాలే కాదు ... తేనెటీగా వస్తుందని తెలియనితనంతో ..

తనకు నాకు మధ్య అసహానం ఏమీ లేదు
విరోధాలు అంతకన్నా లేవు
అది తేనెటీగ .. మల్లెలు దోచుకున్నానన్న
అపవాదు ఒకటి వేసి గాఢంగా కుట్టి వెళ్ళింది

కిటికీ రెక్క మూయాలనే తలపే లేదు
పరిమళాలను వదులుకోవాలని లేదు
తేనేటిగతో విరోధం పెంచుకోవాలని లేదు
పరిష్కారమార్గం ఒకటి కనిపించనేలేదు..

కాలం సాగిపోతూనే ఉంది
పరిమళంతో పాటు
ఎర్రటి దద్దుర్లు
మరికొన్ని వచ్చి చేరాయి...

ఓయ్
అవి ... పూలపరిమళాల
జ్ఞాపకాలు ఇప్పుడు..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!