వచ్చి తీసుకుపోరాదూ

ఎందుకో ... ఈవేళ సమయం
కచ్చగా కయ్యాలమారి అయ్యింది
నేను పోగేసుకున్న సమయానికి
పోగొట్టుకున్న సమయానికి లెక్కలు తేల్చమని...

పోగొట్టుకున్న సమయంతో పేచీలేదు
అదెప్పుడో పగడపు దీవులై
తెలియని పూలుతో అల్లుకొని
అలవిగాని కలల మడతలైనాయి

ఇప్పుడు
పేచీ అంతా పోగేసుకున్న సమయానిదే
ఉక్కిరి బిక్కిరవుతున్న  సమయాన్ని
లాలించి బుజ్జగించి తివాచి పరచి కూర్చోబెట్టాను

ఓయ్
ఓసారి వస్తావా...

వచ్చి తీసుకుపోరాదూ
వీలైతే సమయాన్ని
కుదిరితే నన్ను కూడా...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!