చప్పుడులేని గడియ

అతను చడిచప్పుడు కాకుండా
తలుపు వెనక తలుపు
మూసేసి వెళుతున్నాడు....
విని విననట్టుగా ఆ వైపుకే చూస్తున్నా...

కారణమేమీ లేదంటూనే
అడుగు ఇటువేయ
సమయం చిక్కడం లేదంటూ...
కలవరపాటు కథలేవో చెప్పుతూ
చప్పుడులేని గడియలు వేస్తున్నాడు...

ఓయ్
నిశ్శబ్దంగా నీవు ఎటువైపు వెళ్ళినా
గడియతో పనిలేని గడుసుతనం
కోరి అరువు తెచ్చుకోనా...

తప్పుకుపోయే దారి కనుమరుగు చేసి
కొత్తదారి ఒకటి వెతికి ఎదురు నిల్చోనా

ఏమోయ్
చిక్కుముడుల కథ గుర్తుందా
ఎపుడో నువ్వు శ్రీకారం చుట్టిన కథకు
ఇపుడు సొంతదారు నేనేకదటోయ్...❤️❤️


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!