స్వాప్నికుడా.

ఈవేళ
అతనొక స్వాప్నికుడు
గడచిన కాలానికి
తనను ముడి వేసుకొని

గడుస్తున్న కాలానికి సమయం లేదని
పొల్లుపోని మాట ఒకటి చెబుతున్నాడు

అతనికై రంగుల కలలను
వదిలేసి వెళుతున్నా
నిశ్శబ్దంగా .....

అదేమి చిత్రమో
అన్ని రంగులు కలగలిసిపోయి
నలుపుగా మారి రాలిపోతున్నాయి
తడబాటు లేకుండా తడి తడిగా...

ఓయ్ స్వాప్నికుడా..
కాలానికి గాలంవేసి
నీకై చెదరని రంగుని
ఎక్కడ తెచ్చేది...

నా కలల రంగులనే
భాగాలుగా పంచుకుందాం
ఓయ్  ... రారాదూ
PLEASE ❤️


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!