పాత వాసనల ప్రేమ

అడవి గాని అడవిలో
పసరు మందు ఒకటి ఉందట
గత జన్మ ఏదో కంటిముందు నిలుపుతుందట

వేళకాని వేళలో  కాసింత పసరు
తీసుకుంటే బాగుండు ...

గత జన్మ ఏదో గుర్తుకొచ్చి
నీపై మరులుగొన్న మోహపురాగాల
దారి ఏదో కనిపెట్టి....
నిక్కముగా ఓ నిజాన్ని  చెప్పి వెళుతుంది

గత ఏడు జన్మల నుంచి వెంట వస్తున్న
బందీవి నీవేనని తేల్చి చెబుతుంది

ఓయ్
ఏది ఏమైనా
పాత వాసనల ప్రేమకు
గాఢత ఎక్కువేనోయ్...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!