నొప్పించిన క్షణం

తెలియనితనమో తెంపరితనమో కానీ
నాకు నేను బాగా తెలుసనుకున్నాను
అంతా మరింత బాగా తెలుసనుకున్నాను

ఒక్క క్షణం ఎన్ని నేర్పించి వెళ్ళింది
కరుకైన మాట అలవోకగా అనేస్తారని
తనవారొకవైపు నేనొక వైపు అంటూ గీత గీస్తారని..
.
అర్థమయ్యారు అనుకున్నవారెవరూ
ఇసుమంత కూడా అర్థం కాలేదని...
ఎన్నెన్నో నేర్పించిన ఈ క్షణం

ఎప్పటికీ
ఎదురు పడకుండా ఉంటే ఎంత బాగుండు...
నన్ను నొప్పించిన క్షణం

వద్దనుకున్నా వచ్చి చేరిందంటే
మూసిన కొన్ని కిటికీలను తెరవాలనుకుందేమో
మదికి మరిన్ని కొత్త రంగులు అద్దాలని
నాపై మక్కువతో కంకణం కట్టుకుందేమో..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!