వేగుగా నీకై నిలపాలని

అడవిలో రాలినపూలు ఏరుకున్నట్టు
అటు ఇటు వెళ్లి నాలుగు మాటలు
దొంగిలించుకు రావాలనిపిస్తుంది
తెచ్చిన మాటలని భద్రంగా
గుట్టగా పోయాలనిపిస్తుంది
మాటల గుట్టపై నీకై
ఒక రాజకోట కట్టాలనిపిస్తుంది

ఎడతెగని మాటలు జలపాతాలు
నీ చుట్టూ నాటాలనిపిస్తుంది
కొన్ని నిశ్శబ్దపు మాటలను
వేగుగా నీకై నిలపాలనిపిస్తుంది

ఓయ్
నా మాటమీరని తనము
నీకు నేర్పించాలని ఉంది
మాటలతో కట్టిపడేసే విద్య
నాకు చిక్కుబడితే బాగుండు...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!