వంద మార్కులు

ఎందుకో...
మాట్లాడక ఊరకుంటాను
మాట చెప్పి తప్పుతాను
ఎన్ని ఎత్తులైనా వేస్తాను
చదరంగపు ఆటలే అన్ని...

ఏదైనా చెప్తాను .. ఏమైనా చేస్తాను
తప్పొప్పుల పట్టిక తారుమారు చేసి
అన్ని సరిగ్గానే ఉన్నాయంటూ
వంద మార్కులు వేస్తాను...

నీకోసం దారి వెతకడంలో
ఏదైనా సరి అయినదే అంటాను
దారి తప్పానన్నా తప్పుకోను
వెనకడుగు వేయడానికి ఒప్పుకోను

ఓయ్
తెలియనితనం అనుకొని
మనసుపడి ఒకసారి వచ్చి
ముచ్చటగా మురిపించరాదా


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!