కబుర్ల గుట్టు

అప్పుడప్పుడు సముద్ర తీరానికి
నాలుగు అడుగులు వేద్దామని వస్తాడు

అర నిమిషం గడపగానే
అలలా నేను గుర్తొస్తాను కాబోలు

అలల సంద్రాన్ని వీడి
అరమరికలు లేని
కబుర్ల గుట్టు విప్పమంటాడు...

ఉత్తర దక్షిణ దృవాల్లా
అందనంత దూరం ఉన్నా

రంగుల ఆకాశం మధ్య చిక్కిన
పాలపుంత నీడలా
అచ్చంగా...
అతనికి తెలియని నేను
అతని ......నేను


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!