ఆమె ప్రేమలో...

సూఫీ ప్రేమతత్వం అతనిది
అర్ధ వివరణ అడగొద్దంటాడు...

కడలి అలలపై ప్రేమ కనుగొన్నా
సముద్ర లోలోతుల్లో దాగిన
అందని ఆనవాలు కోసం
వెర్రెత్తి పోతాడు...

ప్రేమ రసస్వాదన చేస్తూ
విరహంపై మరులుగొంటాడు ...

అన్వేషణ ముగిసిందని
ఒప్పుకోని తత్వం అతనిది

ముగింపు లేని ఆరాటం
ముగిసిపోని పోరాటం

ఆమె ప్రేమలో అతనిది
ఒక అంతుపట్టని బైరాగితత్వం...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!