గడిచిపోయిన సమయాన

ఏ గాలివాటునో కొంత సమయం
వచ్చి నా చేతిలో వాలింది...

ఎన్నెన్నో ఆశలు .. ఎన్నెన్నో ఊహలు
అపురూపంగా నాకై ఖర్చు చేయాలని

చివరాఖరికి
నాదంటూ వచ్చిన సమయాన్ని
మది మౌనంగా..
నీకోసం .. అచ్చంగా నీకోసం
మోహపు రాగాలాపన చేస్తుంది..

నా చేతిలోని
సమయం ముగిసిపోయింది ...

అయినా
ఇంకా .. అక్కడ..
మరింత మృదువుగా
నీకై మోహపు గీతాలు
ఆలపింపబడుతూనే ఉన్నాయి

ఓయ్
గడిచిపోయిన సమయాన
నువ్వూ... నాతో
ఉండే..ఉంటావు కదూ ...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!