జ్ఞాపకాల బుట్ట దొర్లిపడుతుంది...

తలగడ ఎందుకో తడిచిపోతుంది
జ్ఞాపకాల బుట్ట ఎందుకో
పదేపదే దొర్లిపడుతుంది...

పూల జ్ఞాపకాలు ఎక్కడ చిక్కుబడ్డాయో కానీ
పదునైన కొన్ని జ్ఞాపకాల ముక్కలు
కంటి ముందు చెల్లాచెదురై నిలుచున్నాయి

ఒక్కటొక్కటి ఒక్కతీరుగా
ఒకదానితో నొకటి జతగూడి
గుంపుగా మనసుకు
లోతైన గాయం చేస్తున్నాయి..

నాకై
రావలసిన వారు
రాలేని చోట ఉన్నారు...

ఓయ్
ఓసారి రారాదూ
చిన్న మాటతో
కాస్త బుజ్జిగింపు మాట
పలికి పోరాదూ ...
నా మనసును
భద్రంగా నాకు అందివ్వ
నువ్వు రారాదూ ... ఒక్కసారి రారాదూ


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!