నువ్వుంటే బాగుండేది

గడిచిన కాలంలో నువ్వుంటే బాగుండేది
గడుస్తున్న కాలం నీతో ఉంటే బాగుండేది
గడవబోయేకాలం అంతా నువ్వైతే బాగుండేది
మిణుగురు లాంటి ఆశ మిణుకు మిణుకు మంటూ

ఓయ్
అడవి తీగల మధ్యన చిక్కుకుపోయాను
నేను ఎక్కడికోయ్ వచ్చేది ...

నా ఊహలపై చీకటి దుప్పటి కప్పేస్తూ
కోరి మరీ అబద్ధం చెపుతున్నానా
ఆకాశం అంచుల వరకు నీతో నేనంటూ...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!