దళసరి తెర

నీకు నాకు మధ్య
దళసరి తెరయేదో అల్లుకుంది

తాకితే మంచు కంటే చల్లగా
పట్టుకన్నా మృదువుగా ఉన్నా

ఆవలి వైపు నా చూపు సారింపనివ్వక
కఠిన శిలయై నిలిచింది...

ఓయ్
సతమతమయ్యే పనుల మధ్యన
నీ సమయాన్ని నా వైపుకు
జాలువారనివ్వక వడిసిపట్టినావేమో
కాస్త బిగింపు సడలనివ్వవోయ్

ఈ వైపు ఉన్న
నా సమయాన్ని అరువుగా తీసుకెళ్ళు
వీలైతే వీలుచూసుకుని నన్ను కూడా...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!