అబద్ధం చెపుతానా..

మల్లెతీగ చూడు
మా బాల్కనీ లోనికి వచ్చి గుబాలిస్తుంది....

అతను రహస్యంగా
నా కలలోకి వచ్చి వెళ్లడం
గమనించింది కాబోలు...

ఎంత తెంపరిదో చూడు
నన్ను వదిలి అతని కోసమే
వచ్చింది చూడు
విచ్చుకున్న మొగ్గలతో ఈవేళ..

అయినా
కలల రాకుమారున్ని
ఎవరు మాత్రం కాదంటారు
కోరి ఎవరు వదులుకుంటారు..

ఏమోయ్
నిజమేనని నా మాటగా నమ్ము,.
ఆకాశమంత ప్రేమించే నేను
అబద్ధం చెపుతానా...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!