ప్రేమించడం మరింత నేర్పిపోకూడదూ

ఒక్కొక్కసారి కొండంత అనుమానం
ఎదుట నిలిచి సవాలు విసురుతుంది

ఆకాశమంత ప్రేమిస్తున్నానంటావ్
ఎవరోయ్ అతను అంటూ..

నిన్ను దోసిట్లోనూ .. పిడికిట్లోనూ
బిగించి చూపలేను కదా

పెదవి నవ్వులోనో.. కంటి మెరుపులోనో
బందించి హద్దు గీయలేను కదా

నేను నదినై పారే వేళ
అటునిటు గట్టై  ఒడిసి పట్టేది
నీవేనంటే నమ్మరెందుకో....

ఎండిన గుబులు తీగల
మధ్యన చిక్కుకున్నప్పుడు
వర్షమై నను తడిపేది
నీవంటే ఒప్పరెందుకో...

నేనంటూ ఉన్నప్పుడు
నా చెంత నువ్వు ఉన్నట్టే
అని చెప్తే వినరెందుకో....

ఇంతకూ ...
ఎవరివోయ్ నువ్వు అంటూ
అక్కడి అనుమానం
ఆదమరచి ఇక్కడికి చేరకముందే

ఓయ్
ఒకసారి ఇటువైపు రారాదూ
ప్రేమించడం అంటే ఏంటో మరింత నేర్పిపోకూడదూ
నీవు నా వైపే అని ఆనవాళ్లు వదిలి వెళ్ళకూడదూ ..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!