మారిన కథ

దూర దేశాన అతను
ఆచితూచి అడిగాడు...
ఒకసారి రారాదూ
నీ మాట దగ్గరగా వినిపించి పోరాదు

ఎంత
చిక్కటి పిలుపో

పిల్ల కాలువ
తుఫాను సృష్టించినట్టు

అదేంటోయ్
ఈవేళ కథ
తారుమారు అయింది


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!