ఈ కథ ఇలా సాగని

నా కలలో
అతని పెత్తనం ఏమిటో...

అతని చేతిపై నిద్రించే నన్ను
తప్పించాలని ఆరాటం ఎందుకో

నన్ను వదిలి వెళ్లాలంటే
అనుమతి ఇవ్వాల్సింది నేనేగా
ఇలనైనా... కలనైనా

అప్పుడప్పుడు
తనని తాను ఖాళీ చేసుకుంటూ
ఇంతటి మంకుతనం ఎందుకో

అయినా
అతను నా నుండి విడివడి
ఎన్ని వేల దారుల్లో వెళ్ళినా ...
నేను ఎదురు పడతానని తెలియదా..

నా గడుసతనం తెలిసి..
అతనికి ఈ అమాయకత్వపు చేష్టలెందుకో...

ఓయ్
ఎంత పట్టు పడితేనేం
నిన్ను వదల మనసు రాదోయ్
'రాక్షసి' అని అనుకున్నా తప్పుపట్టనోయ్

ఏది ఏమైనా...
ఎప్పటినుండో చెరిగిపోని
గత జన్మ నీలి నీడ నీదేనోయ్

ఇప్పటికీ ...
ఈ కథ ఇలా సాగని మరి
సరేనని ' ఊ 'కొట్టు
ఓయ్.... ఏమంటావ్


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!