అతను మరీ వేదిస్తున్నాడు

అతను ఊహల్లో నడిచి వెళుతుంటే
తటిల్లున ఒక జ్ఞాపకం తగిలి బొటనవేలు చిట్లింది

ఎదురైన జ్ఞాపకాన్ని తేరిపార చూశాను
ఒకే జ్ఞాపకం కదూ ...
పదే పదే రూపాలు మార్చుకొని
కొన్నివేల సార్లు ఎదురయ్యింది...

ఎందుకో ఈవేళ
అతను మరీ వేదిస్తున్నాడు


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!