బంధించింది ఇక్కడే కదా

ఏటి ఒడ్డున ఓ పిచ్చుక గూడు
రంగు రాళ్లు... చిన్ని గవ్వలతో
ఎంత అందంగా ఉందో చూడు

నిన్ను మొదటిసారి
బంధించింది ఇక్కడే కదా

ఇక
అలలపై  ప్రయాణం చాలించి
ఓసారి ఇటు రారాదు

మరోసారి
మొదటి నుండి
ఆట మొదలెడదాం

నా ప్రేమకు కొత్తగా
కొలతలు వేయాలని ఉంది
ఓయ్... ఏమంటావ్❤️


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!