ఒకసారి మాట్లాడు

అతన్ని నేను అడుగుతాను
ఒకసారి మాట్లాడు అని

అతడు సందేశం పంపుతాడు
బాగున్నాను అంటూ

నేను మళ్ళీ అడుగుతాను
ఒక్కసారి మాట్లాడకూడదు అని

అతడు పెంకి సందేశం పంపుతాడు
నీకు నా మాట మీద నమ్మకం లేదంటూ

చివరాఖరు
నేను  మరిక అడగనులే
మాట్లాడమని పదే పదే
ఇక
అబద్ధపు సందేశాలు
పంపించకు అన్నాను

ఓయ్
నిన్ను అడగడం లేదని
అందనంత దూరం వెళ్ళాననుకోకు
కనికట్టు విద్యతో కనుగొంటాలే
నీ ఆనవాలు నాకెంత దూరమో

కలతలు ఎన్ని ఉన్నా
కలిపిముడి వేయడంలో
నేను ఒకింత నేర్పరినే కదా❤️


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!