నీ నుండి నిన్ను దొంగిలించడం వచ్చాక

ఊబుసుపోక మది
గుబులు మేఘాలు
కప్పుకుని వస్తుంది..

అన్ని అసాధ్యాలే అంటూ
వెర్రి కేకలు వేస్తుంది..

నీవు పిలిచే పిలుపు
అందలేదు కాబోలు ..
నువ్వు వచ్చే దారి
కనబడలేదు కాబోలు..

పరాకాయ ప్రవేశ విద్యతో
నీలో చేరిపోవాలని ..
ఎత్తులెన్నో వేస్తుంది
తూకాలు కొలతలు సరిచూస్తుంది...

ఏదైనా సాధ్యమే నాకు
అనురాగపు దడి కట్టడం వచ్చాక
గాలిలో నీ రూపు గీయడం తెలిశాక
నీటితో నీ బొమ్మ చేయడం నేర్చాక

అయినా
పరకాయ ప్రవేశ విద్యతో పనేముందోయ్
నీ నుండి నిన్ను దొంగిలించడం వచ్చాక


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!