నాలుగు మాటలు అనరాదు

అతడో పూల సౌరభం
అతడో వెన్నెల కాంతి
అతని చెర నుండి
ఎలా తప్పించుకోవడం

ఓయ్
కాలకూట విషం లాంటి
నాలుగు మాటలు అనరాదు

నీ నుంచి నాలుగు అడుగులు
వెనక్కి  వెళ్లనీయరాదు..

నీ తలపు దోసిట్లో నలిగిపోని
నీకై వగచి మగచి అలసిపోని

మనసైనవాడు
నాలుగు మాటలు అన్నాడని
నాకు నన్ను శిక్షించుకోనివ్వు

నీవు
నా నుండి విడివడని
కలవరపు కలవరింతవే


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!