బ్లాక్ కాఫీ

బ్లాక్ కాఫీ
అందుకున్నాను

చిరు చేదుగా
రుచిని ఆస్వాదిస్తూ

గాఢంగా అతని
జ్ఞాపకాలు దగ్గరై
కొద్దికొద్దిగా
బ్లాక్ కాఫీ రుచెక్కుతుంది

మరోసారి
బ్లాక్ కాఫీ please
ఆర్డర్ ఇవ్వబడింది

ఇపుడు 
నేనందుకున్న
బ్లాక్ కాఫీ
మరింత బాగుంది
అచ్చం నీలాగా ...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!