రింగ్ టోన్

నిన్ను ఎదురురమ్మని అడగలేదు
నా ఎదుటే నిలిచిపొమ్మని అడగలేదు

అప్పుడప్పుడు నీదైన
మాట కోసం ఫోన్ చేస్తాను

అవతల వైపు నుంచి
నా పరిచయాన్ని నిర్ధారిస్తూ
చక్కటి రింగ్ టోన్ వినిపిస్తుంది

నీ జ్ఞాపకాలు మేల్కొంటాయి
నేను వేరే పనిలో పడిపోతాను

ఎప్పుడో ఒకప్పుడు
రింగ్ టోన్ ముగిసాక
నీవు హలో అంటావు

ఈ వైపు నుంచి నీకు చెప్పడానికి
మాటలు ఏమీ మిగలలేదు

నా పరిచయం 
రింగ్ టోన్ వరకే

తనకు తెలుసు నేనేంటో
అడిగి చూడు....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!