లోతైన గాయం

నేను లోలోపలకు
లోతైన గాయం చేసుకున్నాను

ఎక్కడ తడారి.. మసక బారి
మచ్చగా మిగిలిపోతుందోనని

లేత గోరుతో గిల్లుతూనే ఉన్నాను
గాయం గాఢమై .. వేదనై
అణువణువు అల్లుకుంటూనే ఉంది

కొందరు తెలివి తక్కువతనం అంటే
మరికొందరు ప్రేమన్నారు

అతను మాత్రం
రాకాసి అన్నాడు

నాకు మాత్రం
అంతు పట్టని కథ
అరుదైన కథనే ....
ఎప్పటికీ......
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!