నేలమాళిగ అడుగున

ఎవరికీ తెలియని కథ ఒకటి
నేలమాళిగ అడుగున
రహస్యంగా దాయబడింది...

కుమ్మరి పురుగు ఒకటి చేరి
దాని చుట్టూ మరింత
పటిష్టంగా గూడల్లింది....

అయినా
ఎక్కడో పెరిగిన చెట్టు ఒకటి
నేల దిగిన తన వేళ్లతో
మెల్లిగా సృజించింది....

ఇపుడు
మరుగున పడిన కథ
ఊపిరి పీల్చుకుంది ..
తన గొంతువిప్పడం కోసం
ఎదురుచూస్తోంది...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!