ఆత్మసాక్షిగా

ఏమొయ్
ఏం అడిగాను నిన్ను
వరాలు అడిగానా వజ్రాలు అడిగానా

చివురంత కుశలమే కదా
నీ పిసరంత సమయామే కదా

అయినా
క్షణం తీరిక లేదంటూ
చిటపటలాడతావేం

కస్సు బుస్సు అని అంటే
కదిలి వెళ్ళిపోతాను అనుకున్నావా

ఓయ్
ఆత్మసాక్షిగా చెబుతున్నా
కనికరించి కరుణామయిగా ఉన్నాను
రుద్రకాళిగా మారానంటే
నిన్ను నాలో కలిపేసుకుంటాను

అప్పుడు .
నీకు నాకు మధ్య
అనంతమైన మౌనమే
నాలో నీవు కట్టుబడిన
ఓ సాగరపు హోరువే కదా


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!