అతనెక్కడో


ఎందుకో ....
ఈసారి అతను మాట్లాడలేదు
మనసు గుబులు గుబులుగా ఉంది
కన్నీటి సెలయేరై పొరలి పొరలి ఏడుస్తోంది

ఒక్కసారిగా మది
తనమీద ఆకాశమంత బెంగటిల్లుతుంది
కారణమేదో ఉందని వెతుకులాట మొదలైతుంది
అతని మాట కోసం దారులు వెతుకుతుంది

అతను చుట్టూ అల్లుకున్న కోట గోడను
నుదిటితో బద్దలు చేయాలని పంతం పడుతుంది

కుటిలనీతి ఏదో ఉండే ఉంటుంది
నుదుటిగాయం తననొప్పించి రప్పిస్తుందని కాబోలు

అయినా...
తల్లడిల్లే మనసు తనువు చాలిస్తుందని
మాటవరసకైనా నేను అనలేను

నాలోని అంత నువ్వయ్యాక
నీలో నీ కొంత నేనున్నాక
తనువు మనసు అంటూ
విభజన రేఖలు గీసేదెలా

ఓయ్
తక్కెడ తూకాలు వేసి
లెక్క పత్రాలు చూసి
సరిగ్గానే చెబుతున్నా

తనువు నాదనే హక్కు
నా నుంచి ఎపుడో
చేజారిపోయింది..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!