తెర

మడత విప్పని కొత్త దుప్పటి ఒక్కటి
నీ బట్టల సొరుగులో అడుగున
ఉండిపోయింది చూడు..

ఎందుకో
నేను ఇంకా అక్కడే
బంధింపబడ్డాను

ఒక్కసారి అందుకోరాదు
అల్లుకుపోతానో... అడుగు వెనక్కు వేస్తానో

ఇద్దరి మధ్యన ఉన్న తెర
కథగానో .. కలగానో
తేలిపోతుంది ఈ వేళ


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!