దోసెడు ప్రేమ - అమ్మకానికి

ఒకసారి దోసెడు ప్రేమ తీసుకెళ్లి అమ్మకానికి పెడితే
నలుగురు నలుగురుతో చేరి మరో నలుగురు వచ్చి చేరారు..
చిటికెడు ప్రేమ అందుకోవడానికి...( కొనుక్కోవడానికి)..

దానికి మూల్యం చెప్పాను...
మీరు వదిలేసిన ప్రేమ.....ఒకప్పుడు ప్రేమించిన ప్రేమ..
మీరు వద్దనుకునే ప్రేమ...మీరు కాదనుకునేది ప్రేమ..
మీరు మరచిన ప్రేమ...ఏదైనా సరే ఇక్కడ వదిలేసి తీసుకెళ్లమని...

ఇంకేముంది బండి నిండా సరుకు నిండిపోయింది...
నా దోసెడు ప్రేమలో మరింత ఇంకా మిగిలే ఉంది...

వదిలివెల్లిన సరుకు మళ్లీ బాగు చేసుకోవడం మొదలెట్టాను..
ఈసారి దోసడు కాదు గంప నిండుగా ప్రేమ ఉంది.....

పిడికెడు తీసుకుని ... గంపెడు ఇచ్చారు....
ఏమైనా కానీ మనిషి మీద మక్కువెక్కువే.....
ఎంతైనా మనుషులు మంచి వాళ్లే కదా..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!