గడిచిన కాలం ఎంత సున్నితమైనదో

గడిచిన కాలం ఎంత సున్నితమైనదో
నన్ను ఇంకా ఇక్కడ మిగిల్చింది

గడచిన కాలంలో
కొన్ని ఆక్రోషాలు ఇంకొన్ని ఉక్రోషాలు..
మాట విరుపులు మనసు తగుపులు
కొన్ని విలాపాలు.. విద్రోహాలు.. వీడ్కోల్లు

కొన్ని వదిలేస్తాము మరిన్ని వదిలి వేయబడతాయి
అయినా ఖాళీ భర్తీ చేయడానికి నేనున్నానన్నది

అందులో నుండే కొన్ని  జ్ఞాపకాలని వెతికి వెతికి
రంగు రంగు ముత్యాలుగా మార్చి మెడలో వేస్తుంది
నడుస్తున్న కాలానికి రంగవల్లు లద్దుతుంది
నా ఆశలకు ఊపిరి పోస్తుంది..

గడిచిన కాలం ఎంత సున్నితమైనదో
నన్ను ఇంకా ఇక్కడ మిగిల్చింది.❤️


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!