చెరగని గీత....

మూసి ఉన్న తలుపులపై
సున్నితంగా చప్పుడు చేశాడు
తలుపులు తెరవబడ లేదు
మరో క్షణం తర్వాత మరొకసారి ....
అయినా తలుపులు తెరవబడలేదు

నా అంతటివాడు ఎంతసేపు వేచి ఉండాలి
ఓ అసహనం... రాయి విసరబడింది తలుపు వైపు
అప్పుడే తెరుచుకుంటున్న తలుపుకుండా
ఆమె నుదుటిని తాకింది.....

వడివిడిగా వెళ్ళిపోతున్న అతన్ని చూస్తూ
కుమారా! ఇంటి నుండి వెళ్లి చాలా కాలం అయింది
మీరు సన్యాసి దీక్షలో ఉన్నారన్న గమనింపు లేదు..
క్షమించండి... బిక్ష స్వీకరించండి అంది...

అక్కడ ఓ నిశ్శబ్దం రాజ్యమేలుతుంది
ఆలోచనలకు సరిహద్దులు సరిచేస్తూ....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!