సముద్రపు లోలోతుల్లో

సముద్రపు లోలోతుల్లో
మరొకలోకం ఉంటుంది తెలుసా..
అప్పుడప్పుడు నా పక్కన చేరి
నాలుగు మాటలు చెప్తుంది మరి..

అదొక అలవి కానీ అద్భుతం
అందుకే మరి....
నిన్ను ఎంతైనా ప్రేమించొచ్చు...

ఒడిసిపట్టలేని నీ అనురాగంలా...
ఓ సముద్రం నా బుగ్గన దాక్కుందోయ్
అందుకే చిరునవ్వు చెరిగిపోవట్లేదు ...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!