తన రాగాల పాట తనదే

నిన్ను నాతో కలుపుతూ ఓ గీత దిద్దుతూ వెళ్ళాను
నువ్వు అలలు అలలుగా చెరిపేస్తూ వెళ్ళావు
అయినా చెదిరిన ఆనవాలు మిగిలే ఉంది
నాకు గడచిన జ్ఞాపకంగా
నీకు చెదిరిన జ్ఞాపకంలా...

ఎందుకో ఎంత చెప్పినా వినని మనసు
చెదిరిన గీతకు రంగుల సోయగం అద్దుతూ
అటునిటు పూలమొక్కల సొగసుతో
ఓ కొత్త రహదారి వేస్తూనే ఉంది..

మనసు ఆగక వస్తావనో
మనసు పడి మళ్లీ వస్తావనో
పట్టింపు లేని పంతంతో ...

ఎప్పుడైనా.. ఇప్పుడైనా
నా మనసు ఎంత మొండిదో
తన రాగాల పాట తనదే..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!