ఎప్పటికోయ్.. నీ రూపం మదినుండి విడివడేది

నీ బొమ్మ గీయాలని మొదలెడతాను
అదేమీ చిత్రమో గీసిన ప్రతిసారి
కొత్తరూపు గీయబడుతుంది..

ఒకసారి అంతులేని నక్షత్రాలు
మరోసారి అందుకోలేని శిఖరాలు
ఎన్నిసార్లో అంతుతెలియని సముద్రాలు ..
కొత్త కొత్త రంగుల కలయికతో
గీయబడుతూ అలవికాని గీతలతో....

ఎన్నోసార్లు
చిత్రము పూర్తయింది అనుకున్న
మరుక్షణం ...
మరో చిత్రానికి రూపకల్పన
మొదలవుతుంది..

అంతేకాదోయ్
నీవు అణువణువు తెలుసు
అనుకున్న ప్రతిసారి ...
అంతులేని పాలపుంతలు
అనుకోని సముద్రపు అగాధాలు ..
అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తాయి
మరో కొత్త రూపుకు జన్మనిస్తాయి..

ఎప్పటికోయ్..
నీ రూపం మదినుండి విడివడేది
అపురూప చిత్తరువుగా మలచబడేది!!


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!