అపుడపుడు.... అలా

నీవు నించున్నచోట
ఆకాశం తివాచి అవుతుంది
మౌనం కూడా
మోహపు గీతాలు పాడుతుంది

******

నీ  పెదవి వంపులోని చిరునవ్వు చెబుతుంది
నా రహస్యఅంతరంగాన్ని చేదించే చూపు చెపుతుంది
మదినుండి నా ఆనవాళ్లను  చెరిగిపోలేదని..

******

నీ మనసుని రోజు అద్దంలా తుడుస్తుంది.....
నా (మది) ఆనవాలు కోసం కాబోలు

*****"

మౌనంగా ఉన్నానని
రంగుల కాగితపు పడవ చేద్దామంటూ...
వర్షపు చినుకు వచ్చి చేరింది జతగా

******

నీ అడుగుల ఆనవాలు కనిపించక
నా నీడ మీ ఇంటి తోవ పట్టింది

*****

నీకై వెతుకుతూ...
నీలో నేను... నాకై నేను... బంధింపబడ్డా


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!