ఓ......సారి

ఓ......సారి....

ఒక మంచివాడు హత్య చేశాడు
ఊరికంతా మంచివాడు కదా
ఊరంతా కదిలి వచ్చింది
వివరం అడక్కుండానే అండగా నిలిచింది..

మంచివాడు హత్య చేశాడు అంటే
అతడెంత దుర్మార్గుడో అంటూ ఊరంతా
కథలు కథలుగా చెప్పింది
మంచి వాడి మెడలో శాలువా కప్పింది
కాలం తన పాటున తాను కదిలిపోతూనే ఉంది

మంచివాడు కదా
మారు మాట్లాడలేదు ..
ఎప్పుడూ పెదవి విప్పలేదు
చచ్చిన వాడు మరింత
మంచివాడని గుట్టు విప్పలేదు

ఊరు ఒప్పిన
మంచివాడు... మరి


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!