ఊ కొట్టు ..చాలు

ఏమొయ్....
నువ్వు ఎవరైతే ఏం కానీ ...
నా అజ్ఞానపు లోతుల్లోని
ప్రేమ సౌరభం నువ్వు
ఇప్పుడు అప్పుడు అనో
రాత్రి పగలు అనో
సమయాలు చెప్పలేను కానీ...

క్షణం కూడా వీడకుండా..
వానచినుకులై నను తడిపేస్తూ..
అచ్చంగా నా దగ్గరే ఉండిపోరాదా..

నా మనసును దాగిన గుబులు
నా మనసు మంకుపట్టు
నీకు తెలుసిందే కదా...

తలపులు మెరుపులై అప్పుడప్పుడు
పేరాశతో నిను పెనువేసుసుకోవాలని
ఉండిపొమ్మని నేను ఆశగా అడిగేమాట
నినుచేరి పొలమారుతుందేమో నీకు

నాకు జ్ఞాపకం వచ్చావని..
పట్టుపట్టి పరిగెత్తుకు రామాకు
నీ సముద్రమంత అనురాగంలో
రంగుల చేపపిల్లలా కొట్టుకుపోతానేమో

నేను చెప్పింది కథలా విని
ఊ కొట్టు ..చాలు
నీకు నాకు కథలు కొత్త కాదు కదా!!


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!