ఆకాశమంత ప్రేమించడానికి ఆనవాళ్లు ఎందుకోయ్

నేను వడివడిగా నడుస్తున్నాను
అతని అడుగులు అందుకోవడం కోసం

అతను ఒక్కసారి వెనక్కు తిరిగి
వెనుతిరిగి వెళ్ళకూడదు అన్నాడు

సుదీర్ఘంగా తనవైపు చూసి
నిశ్శబ్దంగా వెనకడుగేసాను
అయినా ఎందుకో
నాతో కలసి నడుస్తూ
ఓ అడుగు కనిపిస్తూనే ఉంది..

ఇప్పుడు కొత్తగా నాకు
రంగు రంగుల రెక్కలు వచ్చినట్టుంది
అరమరికలు లేకుండా
అలుపు కూడా విసిగిపోయేంతగా
నిరంతర ప్రవాహపు సెలయేరులా
దిగంతాల వరకు ప్రేమించాలి.....

అవును...ఇపుడు
అతను వదిలి వెళ్ళిన అడుగులు
మూటకట్టే పనిలో ఉన్నాను
ఎదురైతే ఇద్దామని....

అయినా
ఆకాశమంత ప్రేమించడానికి 
ఆనవాళ్లు ఎందుకోయ్....

అటువైపు నువ్వు ఉన్నావని
నా మనసు నమ్మాక.....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!