డైరీ

నేను డైరీ రాద్దామనుకుని
మొదలుపెడితే....

మొదటి పేజీలో అతని పేరు
రెండవ పేజీలో అతని పేరు
రాయడంమెందుకో ఇక లెక్క తేలాక


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!