దేవుళ్ళ సమతూకం

ఆడ లొల్లి అయితుంది
మనుషులు కొట్టుకుంటూ
దేవుళ్లను పంచుకుంటూ..

ఎంతకూ తెగకపాయే
దేవుళ్ళు ఎక్కువైనా కాడ
మనుషులు తక్కువయ్యే..
మనుషులు ఎక్కువైన కాడ
దేవుళ్ళు కరువయ్యే..

తెలివిఎక్కువయ్యి ..
ఒకకాడ ఇండ్లని
ఇంకొకకాడ మనుషుల్ని
ఒక్క తీరుగా
మట్టిలోకి తొక్కబట్టే..

ఏమైనగాని
ఎట్లయినా గాని
సమతూకం చెయ్యాల కదా

లెక్క సరిపోకపోతే ఊకుంటరా
దేవుళ్ళని మాత్రం వదిలి పెడతరా
బొందలోకి నూకి పెడతారు..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!