సమవుజ్జీలమే కదా!!

ఎందుకో నోయి..
నా మనసు ఎపుడూ
అనురాగపు సొగసులతో
నీ వైపుకే పరుగులు తీస్తుంది

ఏమైనా కానీ...
నాపై అలక బూనిన వేళ
మౌనవ్రతమని అనవచ్చు కదా

నాపై అంతులేని కోపం ఉన్నప్పుడు
అస్తవ్యస్తమైన పనులలో ఉన్నానంటూ
ఎదురుపడక తప్పుకోవచ్చు కదా

నీవు ఇటువైపు రాలేనపుడు
దారి తప్పిపోయానని చెప్పొచ్చు కదా

ఇక్కడ ఏదైనా చెల్లుబాటే
సత్య హరిశ్చంద్ర తమ్ముడునంటూ
బింకాలు పోమాకు...

అయినా..
దాగుడుమూతల ఆటలో
మనమిద్దరం
సమవుజ్జీలమే కదా!!
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!