అసంపూర్తి కథ

నా నీడ జాడలేని.సువిశాలమైన  నీ నీడలో
చిక్కుకొని తనపై తాను యుద్ధభేరి మోగిస్తుంది

మనసు ఉల్లాసపు ఆటలాడిన చోటే
బేలయై ఒదిగిపోతుంది..

తనది కాని చోటు అంటూ
వెక్కిళ్లు పెడుతుంది ఎందుకో..

ఒంటరి దుప్పటికి రంగులు వేస్తుంది
నీతో పేచినో... నాతో నాకు పేచినో..
ఇదిమిత్తంగా తేల్చుకోలేని ఆలోచనతో
కథ అసంపూర్తిగానే ముగిస్తున్నా...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!