లెక్క తేలని సముద్రం

లేలేత వెలుగు దరిచేరక ముందే
అతను వచ్చాడు...
తీరిక సమయం లేదంటూ
నాలుగు మాటలు చెప్పి వెళ్ళాడు

నాలుగుమాటలు వాటికవే పెనవేసుకుంటూ
లెక్క తేలని సముద్రమయ్యింది...

అందులో కొన్ని గులాబీ మోహపు రాగాలయ్యాయి
మరికొన్ని రంగుల సీతాకోక రెక్కలయ్యాయి
మరెన్నో అతని అనురాగంలా నన్నల్లుకున్నాయి..

ఇక నేనంటూ ఎక్కడున్నాను
అతను వెళ్ళిన దారి వెంట
పరవళ్ళు తొక్కుతున్న నదినయ్యాను
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!