కాస్త వెతికి పెట్టరూ!! please.......!!

కాస్త వెతికి పెట్టరూ!!
please.......!!

నాకో ఇల్లు కావాలి
అడ్డుగోడలు లేని
సువిశాలమైన ఇల్లు కావాలి

మర్రి చెట్టు ఊడలు విస్తరించేట్టు
మా ఊరి చెరువు ఆటలాడేట్టు
ఊర్లో దేవుళ్ళందరికి విడిదయ్యేట్టు
కొదవ పడని చోటుండే
విశాలమైన ఇల్లు కావాలి ..

మది మదికి ఓ గది ఉన్న
మనుషుల మధ్యనే
అక్కడే ...
మా ఊరి వీధిలో
నాకో ఇల్లు కావాలి

ఒకవేళ
ఆశలు అణగదొక్కి
మా ఊరు వెలివేస్తే
మీ ఊరిలోనైనా
కాస్త వెతికి పెట్టరూ
please....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!