అతను-ఆమె-ఓ సమావేశం

ఓ సాయంకాలం
ఏటి ఒడ్డున
అతను .. ఆమె.

నీకు ఏది ఇష్టం
అని మొదటి ప్రశ్నగా సంధిస్తూ
ప్రశ్నల పరంపర కొనసాగించాడు.
ఆమె జవాబులు చెబుతూనే ఉంది

చీకటి కోణాలు చిక్కగా అల్లుకున్నయి
సమావేశాన్ని ముగించేవేళ
ఆమె అడిగింది ....
ఇంతకు నాకు ఏది ఇష్టం

మెరిసే చిరునవ్వుతో ...
నీ ఇష్టం లోని మోహం నేను
నీ ఇష్టం అంతా నేను కాదన్నాడు

అపుడు
సమావేశం పొడిగించబడింది
కొన్ని గీతలు గీయబడ్డాయి
కొన్ని గీతలు చెరపబడ్డాయి

ఇంకా ఇప్పటికీ
ఎన్నో సాయంకాలాలు
ఏటి ఒడ్డున
అతను..ఆమె

మరిన్ని సమావేశాలు
పొడిగింపబడుతూనే ఉన్నాయి


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!