మదిరాగాలు

అతను ఎవరో  తెలియదు
అనుకుంటుండగానే.......
మదికి మాలిమి అయిన
రెండు పెంకి అక్షరాలు హాయ్ అన్నాయి...

అతనిలో దూకుడు
కాస్త ఎక్కువే కాబోలు..
అక్షరాలను వదిలి
మదికి మాటలు చెపుతానన్నాడు..

ఆమె అనుమానపు మనసు
ఆశ్చర్యంగా చూసింది..
కనుచూపుమేరలో ఉన్న అతన్ని

అయినా
అతని మాటల వరవడిలో
నమ్మకపు సోయగం చూసి....
మదిరాగాలు విన్నది కాబోలు..

తనని తాను కొత్తగా చెక్కుకుంటుంది
అణువు అణువు అరుదైన శిల్పంగా
అతని మనసుకు సవాలు విసురుతూ.....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!