నేల రాలిన రంగులు

ఒకానొక సమయాన
మదిలో మెదిలిన చిత్రం
రూపుదిద్దు కుంటున్నవేళ

చేతిలోని రంగులన్నీ
మైమరచి
జారి పడ్డాయి...

నేల రాలిన రంగులు
నా మనసు తడి
అద్దుకొని
అతనయ్యాడు....

అచ్చంగా
హరివిల్లు లాంటి నా ఊహలా
నీలాకాశం లాంటి ఆశలా...
 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!